holder

1. Training/Wedstrijden

 • voor de trainingen ben je uiterlijk 15 min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig !
 • bij de wedstrijden ben je – afhankelijk van de afspraken binnen de ploeg – steeds tijdig aanwezig op de plaats van afspraak:  voetbal is een ploegsport, geen individuele sport!
 • om kwetsuren te vermijden,  is trainen met ‘'multi-studs' verplicht. Ook bij wedstrijden raden we aan te spelen met 'multi-studs', hoewel losse noppen wel toegelaten zijn in het bondsreglement.
 • bij uitwedstrijden wordt er verzameld op het afgesproken uur en plaats (Berkenhof of elders, bijv. carpool-parking), in overleg met trainer en ploegafgevaardigde.
 • er wordt bij voorkeur in groep naar de uitwedstrijden (en met volle wagens indien mogelijk !) gereden; indien je toch rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt, gelieve dan vooraf steeds trainer of ploegafgevaardigde te verwittigen.
 • indien je niet aanwezig kan zijn op training en/of wedstrijd, dan verwittig je steeds tijdig de trainer.
 • niet vergeten je identiteitskaart mee te brengen op de dag van de wedstrijd:  indien je die niet bij hebt, kan je niet meedoen aan de wedstrijd !!!
 • tijdens tornooien wordt er gestreefd naar zo een gezond mogelijke voeding tussen de wedstrijden in (in overleg met trainer/afgevaardigde);  na het einde van de laatste wedstrijd vallen de versnaperingen e.d. onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • aan elke jeugdspeler wordt er een pasje (lidkaart) uitgereikt dat haar of hem de toelating geeft tot het gratis bijwonen van ALLE thuiswedstrijden van KFC Diest. Bij misbruik zal het pasje afgenomen worden.
 • de ouders zijn verantwoordelijk voor het ophalen van hun kind(eren) na de trainingen of de wedstrijden. Er is opvang voorzien tot 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd. Daarna is de club niet meer verantwoordelijk voor eventuele incidenten.
 • het dragen van juwelen (oorbellen, ringen, halsketting, arbanden, … ) is verboden zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.

2. Kleedkamers

 • kleedkamers worden gebruikt om zich om te kleden en te douchen;  er wordt niet met materiaal of ballen gespeeld in de kleedkamer of gang.
 • na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen;  het is verplicht daarbij badslippers (voorkomt schimmels & vermijdt uitschuiven) te gebruiken.
 • uiterlijk 25 min na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten (dus : douchetijd 25 minuten!).
 • schoenen dienen buiten gereinigd te worden!
 • de jeugdploegen staan zelf in voor het reinigen van de kleedkamers na het einde van de training of thuiswedstrijd:
  • tot categorie U11 (preminiemen): verantwoordelijkheid trainer
  • vanaf categorie U12 (miniemen):  spelers zelf verantwoordelijk (dmv beurtrol) onder toeziend oog van trainer/ploegafgevaardigde
 • tijdens de zomervakantie werden de kleedkamers opnieuw geschilderd: toon het nodige respect voor de inspanningen van enkele vrijwilligers.
 • de kleedkamers dienen steeds in ordentelijke staat achtergelaten te worden.

3. Houding Spelers

 • behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 • elke speler dient het gedrag van de scheidsrechter onder alle omstandigheden te respecteren (dus geen protest, aanvechten van beslissingen, wegwerpgebaren, e.d.); de trainer kan een sportieve sanctie (vervanging tijdens de wedstrijd, schorsing voor een volgende wedstrijd) of een tuchtsanctie (bijv. poetsen van de kleedkamer) opleggen bij overtreding van deze regel
 • elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd: verliezen hoort bij sport!)
 • reageer NOOIT op provocaties, ook niet van supporters langs de lijn!
 • in elke ploeg is een goede sfeer belangrijk en daarom zullen negatieve uitlatingen, wangedrag binnen of buiten de club, etc ... niet getolereerd worden; de trainer of TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding)  kunnen indien noodzakelijk een disciplinaire straf opleggen
 • bij KFC Diest dragen we FAIR-PLAY hoog in het vaandel!
 • wij tolereren geen enkele handeling ivm alchohol en drugs

4. Houding Ouders & Sympathisanten

a. Verbaal & Fysiek Geweld

 • er zal extra-aandacht besteed worden aan het vermijden van verbaal en fysiek geweld op de terreinen van het Berkenhof en andere terreinen waar onze jeugdspelers actief zijn: we willen hier een voorbeeld stellen, en er zo mede zorg voor dragen dat het jeugdvoetbal een plezierige tijdsbesteding kan zijn voor elk van ons.
 • ouders & sympathisanten dienen in de eerste plaats hun zoon of dochter (en de ploeg!) aan te moedigen op een sportieve wijze, met respect voor de scheidsrechter, de tegenstrever en zijn vertegenwoordigers en supporters.
 • bij herhaaldelijk verbaal geweld van de ouders (schelden op eigen of tegenspelers, scheidsrechter, trainer, afgevaardigde of vertegenwoordigers van de tegenpartij; intimideren van tegenpartij; etc ...) zal er worden overgegaan tot sancties.
 • tegen spelers die zich aan verbaal geweld bezondigen, zullen volgende sancties worden genomen, afhankelijk van de ernst van de feiten:
  • 1. waarschuwing
  • 2. schorsing voor 1 wedstrijd
  • 3. schorsing voor meerdere wedstrijden tot definitieve uitsluiting van de speler
 • bij fysiek geweld wordt onmiddellijk overgegaan tot schorsing van de eerstvolgende wedstrijd(en) met (afhankelijk van de situatie) de definitieve uitsluiting van de speler tot gevolg.

b. Algemeen

 • sportieve beslissingen (ploegopstellingen, tactisch bijsturen tijdens de wedstrijd, vervangingen, …) zijn uitsluitend de taak van de trainer, en niet van de ouders!
 • indien er problemen zijn, tracht die dan op een respectvolle manier te ventileren: er kan desgevallend steeds een overleg gepland worden tussen trainer, TVJO, afgevaardigde en ouders.
 • indien de club veroordeeld wordt door de KBVB tot het betalen van boetes als gevolg van wangedrag van supporters, zal de club – mits de personen in kwestie geïdentificeerd kunnen worden – deze kosten verhalen op de desbetreffende personen.

c. Vervoer

 • voor het vervoer van onze spelers naar uitwedstrijden, kan onze club steeds rekenen op bereidwillige ouders. In dit verband is het belangrijk dat de wettelijke voorschriften worden gerespecteerd. We vragen dan ook aan alle ouders deze voorschriften steeds toe te willen passen.

De Belgische wetgeving

Algemene regel

 • kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.
 • kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.
  Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels*:

 • Kinderen kleiner dan 1,35m : kinderbeveiligingssysteem verplicht.
 • Kinderen van 1,35m en groter : kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht
  Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels*:*Auto’s: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

De uitzonderingen

de algemene regel is niet van toepassing in:

 • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
 • autobussen en autocars
 • taxi’s

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:

 • Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
 • Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem indien het de veiligheidsgordel draagt.
  Opgelet: deze mogelijkheid is geschrapt vanaf 10 mei 2008.

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.

Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel:kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m